آرامیس مشاور
برچیدن مهریه های غیر عقلانی از سفره های عقد

مهريه هاي غيرعقلاني؟!
آيا شنيدن خبر اينكه فلان عروس خانم مهريه اش را چشمان آقاي داماد قرار داده است عجيب نيست، يا در فلان عروسي، داماد خوش اقبال! قلبش را به عنوان مهريه تقديم عروس خانم كرده است!
مهريه هاي نا متعارف و يا به تعبير درست تر غير عقلاني در شرايطي باب شده است كه بيشتر دامادها حتي از پس مهريه هاي متعارف هم برنمي آيند چه برسد به اينكه بخواهند اعضاي بدنشان را هم به عنوان مهريه در سند ازدواج ثبت كنند.

اينكه اين افراد با چه منطق عقلي و يا با چه زور و احساسي مجبور به پذيرش چنين شرطي براي مهريه مي شوند كه عقل هم از درك آن جايز است، خودش بسي جاي سوال است.
قران كريم تصريح مي كند كه مهريه «نحله» و عطيه است. قرآن اين عطيه و پيشكش را لازم مي داند، قرآن رموز فطرت را با كمال دقت رعايت كرده است و براي اينكه هر يك از زن و مرد نقش مخصوص كه در طبيعت از لحاظ علائق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده، فراموش نكند لزوم مهريه را تاكيد كرده است.
جامعه اگر بخواهد پيوندهاي زناشويي استحكام پيدا كند، چاره اي ندارد از اينكه همان راهي برود كه قرآن رفته است، يعني قوانين فطرت را رعايت كند و از آن جمله نقش خاص هر يك از زن و مرد را در مساله عشق در نظر بگيرد.
قانون مهر هماهنگي با طبيعت است از اين رو كه نشانه و زمينه آن است كه عشق از ناحيه مرد آغاز شدده و زن پاسخگوي عشق اوست و مرد به احترام او هديه اي نثار او مي كند.
قرآن در باب مهر، رسوم و قوانين جاهليت را عليرغم ميل مردان آن روز عوض كرد. آنچه خود قرآن در باب مهر گفت رسم معمول جاهليت نبود كه بگوئيم قرآن اهميتي به بود و نبود مهر نمي دهد، قرآن مي توانست مهريه را به كلي منسوخ كند و مردان را از اين نظر راحت كند، ولي اين كار را نكرد.
از آنجا كه مهريه هديه است و هديه نيز بايد قابل پرداخت باشد آيا چشم يا قلب و جوارح انسان قابل پرداخت است؟ مگر مهريه عندالمطالبه نيست، چگونه مي توان اعضاي بدن شخصي را مطالبه كرد؟!
اين فكر كه مهريه را بايد در هنگام دعوا و جدا شدن گرفت فكري واهي و اشتباه است. شرعي و منطقي آن اين است كه داماد قبل از بردن عروس به خانه خود اين هديه را پرداخت كند و حتي المقدور تا زمان استطاعت مالي اش، نه هنگام جدايي كه اسلحه و قدرتي براي زن شود.
در چنين شرايطي چگونه ممكن است مردي بتواند دست و پا و ... خود را بدهد، يك مرد معلول به چه درد زندگي ميخورد. آيا چنين امري امكان پذير است.؟!
از آنجا كه مهريه هايي که مطابق عقلانيت با عقل، سنت، اجماع و كتاب مطابقت ندارد، باطل است، بايد با صراحت و حكم فقهي اين نوع مهريه ها را غير شرعي و غير قانوني اعلام كرد و از ثبت آن خودداري كرد.

گردآوری: مرکز مشاوره  آرامیس