آرامیس مشاور
بی وفایی ممنوع!
به طور کلی می توان برای داشتن سالم و پیشگیری از خیانت زناشویی ، به چهار اصل مهم که برای هدایت و بهبود زندگی زناشویی مهم است، اشاره داشت:

اعتیاد اینترنتی تعبیری است که با نظریه دیگر انواع اعتیادها به ویژه اعتیاد به مواد مخدر و محرک در مورد کاربران فضای مجازی به کار گرفته می شود. بنابراین، برای این دسته از معتادان نیز عوارض جسمی و روحی قابل شناسایی است. همانطور که در مورد فردی که به مواد مخدر و محرک معتاد است یا برای مثال الکلی است عنوان می شود که از نظر جسمی دچار مشکل است و بدنش نیازمند مصرف مواد است، فردی که اعتیاد اینترنتی دارد هم بدنش این فعالیت وابسته است اما، در اینجا شاید وابستگی روحی و ذهنی اهمیت بیشتری داشته باشد و عوارض روانی و اجتماعی این نوع اعتیاد از عوارض جسمانی آن بیشتر است.

بهتر است برای پیشگیری از بروز مشکل و البته تضمین آرامش برای خود و خانواده تان قدم هایی بردارید. هر چند نکاتی که در ادامه بیان می شوند همه آنچه از دست شما برخواهد آمد نیستند، مطمئن باشید می تواند کمک خوبی برای شما محسوب شوند.

همه در ما در زندگی به دنبال موفقیت هستیم. موفقیت راه رسیدن به خواست ها و آرزوهای فردی می دانند؛ اما گاه موانع شناخته یا ناشناخته ای در راه رسیدن به آن پیش می آیند. شناخت این موانع و عوامل ایجاد آنها می تواند به فردآگاهی و بصیرت بیشتری در نیل به موفقیت بدهد.

عموما وقتی از زندگی خود خشنود بوده و احساس می کنیم که به اصطلاح همه چیز بروفق مرادمان است و برنامه های مان خوب پیش می روند، احساسی در ما زاده می شود که به آن شادی می گوییم. برعکس اگر وضعیت فعلی ما با آرزوها و انتظارات ما هماهنگ نباشد ، احساس اندوه و ناراحتی می کنیم . اما به راستی شادی چیست و چرا و چگونه شاد می شویم؟